ue

Lubelska platforma telemedyczna LUBTELMED

13
cze

EFRR

Miło nam poinformować, że nasza firma otrzymała dofinansowanie dla projektu: „Lubelska platforma telemedyczna LUBTELMED”,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania celowe.

Telemedycyna jest najnowocześniejszą dziedziną nauki wspomagającą służby zdrowia. Świadczą o tym przesłanki zarówno ekonomiczne, jak i etyczne: telemedycyna umożliwia przede wszystkim ograniczenie kosztów opieki zdrowotnej oraz wyrównanie szans dla wszystkich pacjentów. Dzięki telemedycznym rozwiązaniom, możliwość dotarcia z usługą medyczną nie jest ograniczona terytorialnie. Wymaga od odbiorcy jedynie dostępu do komputera.

Przedmiotem projektu jest:
stworzenie innowacyjnej interaktywnej platformy telemedycznej oferującej usługi typu B2C, B2B z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT) dla podmiotów leczniczych, lekarzy i pacjentów w oparciu o zasady Evidence Based Medicine w ramach konsorcjum przemysłowego przy wykorzystaniu know how w zakresie medycyny i informatyki (w tym TIK), umożliwiającej wczesną diagnostykę i rehabilitację schorzeń narządów zmysłu. Platforma będzie działać na 3 płaszczyznach:

  1. Usługi telemedyczne (UT) skierowane do pacjentów.
  2. Usługi telemedyczne (UT) skierowane do lekarzy POZ.
  3. Usługi telemedyczne w zakresie zarządzania i udostępniania najnowszej specjalistycznej wiedzy medycznej dla profesjonalistów z branży medycznej z elementami e-learningu.

Cele projektu zostaną zrealizowane w wyniku przeprowadzenia prac B+R we współpracy z jednostkami naukowymi w oparciu o 2 zadania w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Wypracowane innowacyjne aplikacje medyczne, będą miały na celu skuteczną i szybką diagnozę on-line oraz oferowanie innowacyjnych usług rehabilitacyjnych z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Usługi telemedyczne w zakresie udostępniania wiedzy medycznej mają na celu: przepływ wiedzy między lekarzami POZ, klinicystami, lekarzami specjalistami, pomoc lekarzy specjalistów w rozwiazywaniu problemów medycznych lekarzy POZ, ułatwienie pacjentom korzystania z pomocy lekarza POZ i specjalisty, a także umożliwienie szybkiej lokalizacji ośrodka medycznego o określonym profilu. Główne Usługi telemedyczne skierowane do lekarzy POZ to: Usługi telemedyczne sugerujące diagnozę wstępną i ścieżkę diagnostyczną dla chorych bez diagnozy, jak i z postawioną diagnozą, konsultacje on-line, oraz bezpośrednie konsultacje lekarz specjalista – lekarz POZ. Celem projektu jest komercjalizacja prac B+R i uzyskanie przychodów ze sprzedaży w/w Usług telemedycznych. Wskaźniki rezultatu obejmują liczbę dokonanych zgłoszeń patentowych.

Planowane efekty:
1. Opracowanie innowacyjnej usługi telemedycznej opartej na uwzgledniającej nowatorskich koncepcjach rehabilitacyjnych, co umożliwi zaoferowanie jej na szerokim rynku;
2. Umocnienie wizerunku wnioskodawcy jako podmiotu, który opiera swoją działalność na systematycznej innowacji;
3. Zwiększenie rynków zbytu Wnioskodawcy; 4.
Wejście na nowe rynki zbytu przez Wnioskodawcę;
5. Komplementarność wiedzy i doświadczeń Wnioskodawcy oraz zaangażowanej jednostki naukowej umożliwi sprawniejsze zarządzane wiedzą, co będzie miało wpływ na skuteczne wdrażanie wyników projektu oraz na same wyniki wdrożenia;
6. Wdrożenie wyników niniejszego projektu umożliwi wykonywanie kluczowych zadań firmy lepiej niż konkurenci;
7. Komplementarność zaangażowania uczestników projektu w proces jego realizacji przyczyni się do zmniejszenia jego kosztów jednostkowych;
8. Wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z branży IT oraz branży medycznej przyczyni się do pogłębienia wiadomości o otoczeniu i pomoże opracować skuteczną strategię wdrożenia z naciskiem na eliminację barier;
9. Wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z branży IT oraz branży medycznej przyczyni się do dogłębnego poznania źródeł przewag konkurencyjnych u konkurentów, co umożliwi przygotowanie nowych innowacyjnych produktów o możliwe najlepszych cechach i wyróżnikach jakościowych;
10. Utworzenie długofalowych realizacji z pracownikami jednostek naukowych da możliwość korzystania z ich wiedzy w dalszym rozwoju wnioskodawcy
11. Rozszerzenie kapitału strukturalnego wnioskodawcy o posiadanie wiedzy know how
12. Natychmiastowy dostęp do wykorzystania własnych efektów prac naukowych
13. Efektywna współpraca w zakresie wzajemnego nauczania dzięki przepływowi wiedzy z uczelni do biznesu umożliwiająca szybszą absorpcję i tworzenie innowacji
14. Nawiązanie nowych kontaktów na gruncie nauka – gospodarka
15. Kształtowanie osób w przedsiębiorstwie, które będą w przyszłości realizowały i inicjowały procesy innowacyjne
16. Podwyższenie kluczowych kompetencji pracowników wnioskodawcy dzięki powiązaniom nauka – biznes.
17. Umocnienie pozycji Wnioskodawcy na właściwym dla siebie rynku
18. Ustalenie standardów technicznych i jakościowych w sektorze,
19. Wymierne korzyści finansowe przewidywane do osiągnięcia w dłuższym czasie dające możliwość dalszego inwestowania w rozwój firmy.

Wartość projektu: 3 680 272,16 zł
Wysokość dofinansowania: 2 826 654,34 zł