Projekty UE

ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z projektem, który będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Działanie: 3.7, R-SOFT Studio Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup sprzętu i oprogramowania.

 

Termin składania ofert 22.03.2021 do godziny 16:00.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37225

W związku z projektem, który będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Działanie: 3.7, R-SOFT Studio Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup sprzętu i oprogramowania. Termin składania ofert 21.01.2021 do godziny 16:00.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26786

W związku z projektem, który będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Działanie: 3.7, R-SOFT Studio Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup sprzętu i oprogramowania. Termin składania ofert 17.12.2020 do godziny 16:00.

Szczegółowa informacja pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21229

W związku z projektem, który będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Działanie: 3.7, R-SOFT Studio Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup sprzętu i oprogramowania. Termin składania ofert 7.12.2020 do godziny 24:00.

Szczegółowa informacja pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/19117

W związku z projektem, który będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Działanie: 3.7, R-SOFT Studio Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup know-how.

Szczegóły w poniższych załącznikach:

Załącznik 1

Załącznik 2

Data publikacji: 1 lipca 2017

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego z dnia 01.07.2017 – pełna treść w załączniku poniżej:

Załącznik – Informacja o wyborze oferty

Data publikacji: 14 lipca 2017

INFORMACJE O PROJEKTACH

Miło nam poinformować, że nasza firma otrzymała dofinansowanie dla projektu: „Lubelska platforma telemedyczna LUBTELMED”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania celowe.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Medycznym Aurismed.

Telemedycyna jest najnowocześniejszą dziedziną nauki wspomagającą służby zdrowia. Świadczą o tym przesłanki zarówno ekonomiczne, jak i etyczne: telemedycyna umożliwia przede wszystkim ograniczenie kosztów opieki zdrowotnej oraz wyrównanie szans dla wszystkich pacjentów. Dzięki telemedycznym rozwiązaniom, możliwość dotarcia z usługą medyczną nie jest ograniczona terytorialnie. Wymaga od odbiorcy jedynie dostępu do komputera.

Przedmiotem projektu jest:
stworzenie innowacyjnej interaktywnej platformy telemedycznej oferującej usługi typu B2C, B2B z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT) dla podmiotów leczniczych, lekarzy i pacjentów w oparciu o zasady Evidence Based Medicine w ramach konsorcjum przemysłowego przy wykorzystaniu know how w zakresie medycyny i informatyki (w tym TIK), umożliwiającej wczesną diagnostykę i rehabilitację schorzeń narządów zmysłu.

Platforma będzie działać na 3 płaszczyznach:

  • Usługi telemedyczne (UT) skierowane do pacjentów.
  • Usługi telemedyczne (UT) skierowane do lekarzy POZ.
  • Usługi telemedyczne w zakresie zarządzania i udostępniania najnowszej specjalistycznej wiedzy medycznej dla profesjonalistów z branży medycznej z elementami e-learningu.

Cele projektu zostaną zrealizowane w wyniku przeprowadzenia prac B+R we współpracy z jednostkami naukowymi w oparciu o 2 zadania w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Wypracowane innowacyjne aplikacje medyczne, będą miały na celu skuteczną i szybką diagnozę on-line oraz oferowanie innowacyjnych usług rehabilitacyjnych z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Usługi telemedyczne w zakresie udostępniania wiedzy medycznej mają na celu: przepływ wiedzy między lekarzami POZ, klinicystami, lekarzami specjalistami, pomoc lekarzy specjalistów w rozwiazywaniu problemów medycznych lekarzy POZ, ułatwienie pacjentom korzystania z pomocy lekarza POZ i specjalisty, a także umożliwienie szybkiej lokalizacji ośrodka medycznego o określonym profilu. Główne Usługi telemedyczne skierowane do lekarzy POZ to: Usługi telemedyczne sugerujące diagnozę wstępną i ścieżkę diagnostyczną dla chorych bez diagnozy, jak i z postawioną diagnozą, konsultacje on-line, oraz bezpośrednie konsultacje lekarz specjalista – lekarz POZ. Celem projektu jest komercjalizacja prac B+R i uzyskanie przychodów ze sprzedaży w/w Usług telemedycznych. Wskaźniki rezultatu obejmują liczbę dokonanych zgłoszeń patentowych.

Planowane efekty:
1. Opracowanie innowacyjnej usługi telemedycznej opartej na uwzgledniającej nowatorskich koncepcjach rehabilitacyjnych, co umożliwi zaoferowanie jej na szerokim rynku.
2. Umocnienie wizerunku wnioskodawcy jako podmiotu, który opiera swoją działalność na systematycznej innowacji.
3. Zwiększenie rynków zbytu Wnioskodawcy.
4. Wejście na nowe rynki zbytu przez Wnioskodawcę;
5. Komplementarność wiedzy i doświadczeń Wnioskodawcy oraz zaangażowanej jednostki naukowej umożliwi sprawniejsze zarządzane wiedzą, co będzie miało wpływ na skuteczne wdrażanie wyników projektu oraz na same wyniki wdrożenia.
6. Wdrożenie wyników niniejszego projektu umożliwi wykonywanie kluczowych zadań firmy lepiej niż konkurenci.
7. Komplementarność zaangażowania uczestników projektu w proces jego realizacji przyczyni się do zmniejszenia jego kosztów jednostkowych.
8. Wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z branży IT oraz branży medycznej przyczyni się do pogłębienia wiadomości o otoczeniu i pomoże opracować skuteczną strategię wdrożenia z naciskiem na eliminację barier.
9. Wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z branży IT oraz branży medycznej przyczyni się do dogłębnego poznania źródeł przewag konkurencyjnych u konkurentów, co umożliwi przygotowanie nowych innowacyjnych produktów o możliwe najlepszych cechach i wyróżnikach jakościowych;
10. Utworzenie długofalowych realizacji z pracownikami jednostek naukowych da możliwość korzystania z ich wiedzy w dalszym rozwoju wnioskodawcy.
11. Rozszerzenie kapitału strukturalnego wnioskodawcy o posiadanie wiedzy know how
12. Natychmiastowy dostęp do wykorzystania własnych efektów prac naukowych.
13. Efektywna współpraca w zakresie wzajemnego nauczania dzięki przepływowi wiedzy z uczelni do biznesu umożliwiająca szybszą absorpcję i tworzenie innowacji.
14. Nawiązanie nowych kontaktów na gruncie nauka – gospodarka.
15. Kształtowanie osób w przedsiębiorstwie, które będą w przyszłości realizowały i inicjowały procesy innowacyjne.
16. Podwyższenie kluczowych kompetencji pracowników wnioskodawcy dzięki powiązaniom nauka – biznes.
17. Umocnienie pozycji Wnioskodawcy na właściwym dla siebie rynku.
18. Ustalenie standardów technicznych i jakościowych w sektorze.
19. Wymierne korzyści finansowe przewidywane do osiągnięcia w dłuższym czasie dające możliwość dalszego inwestowania w rozwój firmy.

Wartość projektu: 3 680 272,16 zł
Wysokość dofinansowania: 2 826 654,34 zł

Data publikacji: 13 czerwca 2018

Miło nam poinformować, że nasza firma otrzymała dofinansowanie dla projektu „Stworzenie serwisu usług telemedycznych wybranych problemów profilaktyki zdrowia z zakresu otolaryngologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP.

Jest to jeden z pierwszych efektów realizacji ustaleń, wynikających z wielogodzinnych, merytorycznych rozmów przeprowadzonych podczas konferencji „XXIV Pacific Voice Conference”. Platforma powstaje przy współpracy z najwybitniejszymi specjalistami w zakresie otolaryngologii w Polsce i na świecie, związanymi z Katedrą i Kliniką Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie oraz Pacific Voice and Speech Foundation na czele z prof. Krzysztofem Izdebskim i dr Raulem Cruz.

Telemedycyna jest najnowocześniejszą dziedziną nauki wspomagającą służby zdrowia. Świadczą o tym przesłanki zarówno ekonomiczne, jak i etyczne: telemedycyna umożliwia przede wszystkim ograniczenie kosztów opieki zdrowotnej oraz wyrównanie szans dla wszystkich pacjentów. Dzięki telemedycznym rozwiązaniom, możliwość dotarcia z usługą medyczną nie jest ograniczona terytorialnie. Wymaga od odbiorcy jedynie dostępu do komputera.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności R-SOFT Studio na rynku regionalnym i krajowym, zwiększenie skali prowadzenia działalności oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty firmy poprzez wprowadzenie nowego produktu (serwis telemedyczny). Ponadto celem Wnioskodawcy jest rozwój działalności w zakresie wdrażania wyników prac B+R i oferowanie innowacyjnych produktów i usług. Nowy produkt polegać będzie na stworzeniu serwisu usług telemedycznych wybranych problemów profilaktyki zdrowia z zakresu otorynolaryngologii. W ramach projektu zostanie doposażona także infrastruktura sprzętowa oraz zakupione niezbędne oprogramowanie w celu wprowadzenia nowego produktu w firmie, poprawi to warunki rozwoju Wnioskodawcy. Założenia projektu są zatem zgodne z 2 celami szczegółowymi 3 Osi priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020, tj. 1. Lepsze warunki dla rozwoju MŚP oraz 3. Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP. Projekt jest zgodny także z celami szczegółowymi działania 3.7 RPO WL na lata 2014-2020, m.in.: zwiększenie konkurencyjności, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, zwiększenie skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z woj. lubelskiego.

Planowane efekty:
1. Opracowanie innowacyjnej usługi telemedycznej opartej na uwzględniającej nowatorskich koncepcjach rehabilitacyjnych, co umożliwi zaoferowanie jej na szerokim rynku.
2. Umocnienie wizerunku wnioskodawcy jako podmiotu, który opiera swoją działalność na systematycznej innowacji.
3. Zwiększenie rynków zbytu Wnioskodawcy.
4. Wejście na nowe rynki zbytu przez Wnioskodawcę.
5. Komplementarność wiedzy i doświadczeń Wnioskodawcy oraz zaangażowanej jednostki naukowej umożliwi sprawniejsze zarządzane wiedzą, co będzie miało wpływ na skuteczne wdrażanie wyników projektu oraz na same wyniki wdrożenia.
6. Wdrożenie wyników niniejszego projektu umożliwi wykonywanie kluczowych zadań firmy lepiej niż konkurenci.
7. Komplementarność zaangażowania uczestników projektu w proces jego realizacji przyczyni się do zmniejszenia jego kosztów jednostkowych.
8. Wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z branży IT oraz branży medycznej przyczyni się do pogłębienia wiadomości o otoczeniu i pomoże opracować skuteczną strategię wdrożenia z naciskiem na eliminację barier.
9. Wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z branży IT oraz branży medycznej przyczyni się do dogłębnego poznania źródeł przewag konkurencyjnych u konkurentów, co umożliwi przygotowanie nowych innowacyjnych produktów o możliwe najlepszych cechach i wyróżnikach jakościowych.
10. Utworzenie długofalowych realizacji z pracownikami jednostek naukowych da możliwość korzystania z ich wiedzy w dalszym rozwoju wnioskodawcy.
11. Rozszerzenie kapitału strukturalnego wnioskodawcy o posiadanie wiedzy know how.
12. Natychmiastowy dostęp do wykorzystania własnych efektów prac naukowych.
13. Efektywna współpraca w zakresie wzajemnego nauczania dzięki przepływowi wiedzy z uczelni do biznesu umożliwiająca szybszą absorpcję i tworzenie innowacji.
14. Nawiązanie nowych kontaktów na gruncie nauka – gospodarka.
15. Kształtowanie osób w przedsiębiorstwie, które będą w przyszłości realizowały i inicjowały procesy innowacyjne.
16. Podwyższenie kluczowych kompetencji pracowników wnioskodawcy dzięki powiązaniom nauka – biznes.
17. Umocnienie pozycji Wnioskodawcy na właściwym dla siebie rynku.
18. Ustalenie standardów technicznych i jakościowych w sektorze.
19. Wymierne korzyści finansowe przewidywane do osiągnięcia w dłuższym czasie dające możliwość dalszego inwestowania w rozwój firmy.

Wartość projektu: 1 579 935,00 zł
Wysokość dofinansowania: 899 150,00 zł

Data publikacji: 24 sierpnia 2017