Stworzenie serwisu usług telemedycznych wybranych problemów profilaktyki zdrowia z zakresu otolaryngologii

Stworzenie serwisu usług telemedycznych wybranych problemów profilaktyki zdrowia z zakresu otolaryngologii

Miło nam poinformować, że nasza firma otrzymała dofinansowanie dla projektu „Stworzenie serwisu usług telemedycznych wybranych problemów profilaktyki zdrowia z zakresu otolaryngologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP.

Jest to jeden z pierwszych efektów realizacji ustaleń, wynikających z wielogodzinnych, merytorycznych rozmów przeprowadzonych podczas konferencji „XXIV Pacific Voice Conference”. Platforma powstaje przy współpracy z najwybitniejszymi specjalistami w zakresie otolaryngologii w Polsce i na świecie, związanymi z Katedrą i Kliniką Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie oraz Pacific Voice and Speech Foundation na czele z prof. Krzysztofem Izdebskim i dr Raulem Cruz.

Telemedycyna jest najnowocześniejszą dziedziną nauki wspomagającą służby zdrowia. Świadczą o tym przesłanki zarówno ekonomiczne, jak i etyczne: telemedycyna umożliwia przede wszystkim ograniczenie kosztów opieki zdrowotnej oraz wyrównanie szans dla wszystkich pacjentów. Dzięki telemedycznym rozwiązaniom, możliwość dotarcia z usługą medyczną nie jest ograniczona terytorialnie. Wymaga od odbiorcy jedynie dostępu do komputera.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności R-SOFT Studio na rynku regionalnym i krajowym, zwiększenie skali prowadzenia działalności oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty firmy poprzez wprowadzenie nowego produktu (serwis telemedyczny). Ponadto celem Wnioskodawcy jest rozwój działalności w zakresie wdrażania wyników prac B+R i oferowanie innowacyjnych produktów i usług. Nowy produkt polegać będzie na stworzeniu serwisu usług telemedycznych wybranych problemów profilaktyki zdrowia z zakresu otorynolaryngologii. W ramach projektu zostanie doposażona także infrastruktura sprzętowa oraz zakupione niezbędne oprogramowanie w celu wprowadzenia nowego produktu w firmie, poprawi to warunki rozwoju Wnioskodawcy. Założenia projektu są zatem zgodne z 2 celami szczegółowymi 3 Osi priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020, tj. 1. Lepsze warunki dla rozwoju MŚP oraz 3. Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP. Projekt jest zgodny także z celami szczegółowymi działania 3.7 RPO WL na lata 2014-2020, m.in.: zwiększenie konkurencyjności, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, zwiększenie skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z woj. lubelskiego.

Planowane efekty:
1. Opracowanie innowacyjnej usługi telemedycznej opartej na uwzgledniającej nowatorskich koncepcjach rehabilitacyjnych, co umożliwi zaoferowanie jej na szerokim rynku;
2. Umocnienie wizerunku wnioskodawcy jako podmiotu, który opiera swoją działalność na systematycznej innowacji;
3. Zwiększenie rynków zbytu Wnioskodawcy; 4.
Wejście na nowe rynki zbytu przez Wnioskodawcę;
5. Komplementarność wiedzy i doświadczeń Wnioskodawcy oraz zaangażowanej jednostki naukowej umożliwi sprawniejsze zarządzane wiedzą, co będzie miało wpływ na skuteczne wdrażanie wyników projektu oraz na same wyniki wdrożenia;
6. Wdrożenie wyników niniejszego projektu umożliwi wykonywanie kluczowych zadań firmy lepiej niż konkurenci;
7. Komplementarność zaangażowania uczestników projektu w proces jego realizacji przyczyni się do zmniejszenia jego kosztów jednostkowych;
8. Wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z branży IT oraz branży medycznej przyczyni się do pogłębienia wiadomości o otoczeniu i pomoże opracować skuteczną strategię wdrożenia z naciskiem na eliminację barier;
9. Wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z branży IT oraz branży medycznej przyczyni się do dogłębnego poznania źródeł przewag konkurencyjnych u konkurentów, co umożliwi przygotowanie nowych innowacyjnych produktów o możliwe najlepszych cechach i wyróżnikach jakościowych;
10. Utworzenie długofalowych realizacji z pracownikami jednostek naukowych da możliwość korzystania z ich wiedzy w dalszym rozwoju wnioskodawcy
11. Rozszerzenie kapitału strukturalnego wnioskodawcy o posiadanie wiedzy know how
12. Natychmiastowy dostęp do wykorzystania własnych efektów prac naukowych
13. Efektywna współpraca w zakresie wzajemnego nauczania dzięki przepływowi wiedzy z uczelni do biznesu umożliwiająca szybszą absorpcję i tworzenie innowacji
14. Nawiązanie nowych kontaktów na gruncie nauka – gospodarka
15. Kształtowanie osób w przedsiębiorstwie, które będą w przyszłości realizowały i inicjowały procesy innowacyjne
16. Podwyższenie kluczowych kompetencji pracowników wnioskodawcy dzięki powiązaniom nauka – biznes.
17. Umocnienie pozycji Wnioskodawcy na właściwym dla siebie rynku
18. Ustalenie standardów technicznych i jakościowych w sektorze,
19. Wymierne korzyści finansowe przewidywane do osiągnięcia w dłuższym czasie dające możliwość dalszego inwestowania w rozwój firmy.

Wartość projektu: 1 579 935,00 zł
Wysokość dofinansowania: 899 150,00 zł